Dom a byt 4/2010

Dom a byt 4/2010

Luxus, priestor i relax

 

Čas, ktorý trávime v našom príbytku, zaberá značnú časť nášho existovania, preto vôbec nie je jedno, kde a ako bývame. Kvalita bývania má značný dopad nielen na naše pohodlie, ale aj na naše zdravie.

Vkusná architektúra a zdravé bývanie

Kontio zrubové domy sú dobrou voľbou pre rôzne klimatické podmienky, ba dokonca aj pre rôzne kultúry bývania a stavania. V každom z drevených domov sa ukrýva kombinácia tradície, špičkových technológií, vhodných kon-štrukčných riešení, ale aj fantázie. CE certifikácia zabezpečuje, že budúci majitelia zrubo-vého domu dostanú naozaj kvalitu a v princípe budú spokojní. Táto kvalita má značku – Kontio made in Finland.

Technológia zrubových stavieb

Husté drevo polárnej borovice, ktorá rastie v severských oblastiach, je najlepší materiál pre stavby. Tento strom rastie na suchých neúrod-ných pôdach, na skalnatých, ale aj močiarnych podkladoch. Pre svoj rast vyžaduje veľa slnka a čistý vzduch. Severné Fínsko poskytuje pre rastlepšie geologickéi klimaticképodmienky ako ostatné regióny sveta. Drevo v tvrdých klimatic-kých podmienkach rastie pomaly a má uzatvo-renú štruktúru. Je preto tvrdšie, odolnejšie, čo má vplyv aj na stavbu z neho postavenú – sada-nie nastáva v menšej miere. A svoje vlastnosti si udržiava po desaťročia. Zrubový dom z trvanli-vého dreva je teda teplý a bezpečný.

Typy konštrukcií

Zo širokého výberu zrubov môžete vždy nájsť vhodné riešenie pre rozdielne účely a podnebia. Voľba konštrukcie – typ a tvar, môže významne ovplyvniť zovňajšok vášho domu.

Hranaté zruby

Laminované a hranaté zruby majú klasický tvar. Hranatý tvar je vhodný pre klasickú aj modernú architektúru. Budovy dostanú elegantné, nadčasové a čisté línie. Lepené zruby sa menej krútia, zmršťujú, pričom lepením môžu získať väčšiu hrúbku, takže nie je potrebná dodatočná izolácia ani v arktických podmienkach.

Guľatina

Zruby z guľatiny vždy budia pozornosť vo svojom okolí. Používajú sa pri mnohých luxusných projektoch v Európe i Ázii. Kvalitu ich konštruk-cie preverili zemetrasenia, ale aj tajfúny v Japonsku, extrémna vlhkosť v Thajsku, enormné množstvo snehu v Alpách či mrazivé teploty v Laponsku. Spájanie stien z guľatiny je patentom spoločnosti KONTIOTUOTE Oy a umožňuje dodať zrubovú stavbu pre akékoľ-vek extrémne podmienky.

Dodatočná izolácia

Podľa požiadaviek investora môže byť použitá tenšia stena zrubu v spojení s dodatočnou izo-láciou. Izolácia z vnútornej alebo vonkajšej stra-ny dáva stavebníkovi možnosť postaviť nízkoe-nergetický dom s veľmi nízkymi nákladmi na vykurovanie, ale dáva mu aj slobodu pri voľbe pohľadových stien, ktoré môžu byť povrchovo rôzne upravené.

Koncept Laminaria

Zrubový dom Kontio Laminaria bol naplánova-ný v spolupráci s Arkdesign Juha Paldanius Oy pre súčasnú európsku rodinu. Prihliadalo sa na tendenciu, že pre dnešného ”uvedomelého” člo-veka je príroda súčasťou ideológie bývania ako po stavebnej, tak aj po vizuálnej stránke pri ar-chitektúre a výzdobe interiéru. Dôležitou hodno-tou v naprojektovanom dome je veľkorysé riešenie spoločenských priestorov ako aj vysoká úro-veň ostatného vybavenia,vrátanemateriálového riešenia.

Dispozícia

Idea domu ”Laminaria” vznikla neobvyklým nápadom – zastrešením zrubového átria. Okolo kľúčového spoločenského priestoru sú umiestnené a ”ochranným pásmom” oddelená pokojová zóna – miestnosti pre jednotlivých obyvateľov domu a tiež pomocné priestory. Z jedného do druhého sa dá premiestňovať cez obývaciu izbu. Vrcholný zážitok pre budúcich obyvateľov domu bude určite znamenať panoramatický výhľad cez terasy, a to na dva sme-ry, čo právom robí tento konštrukčne vysoký priestor jadrom domu. V rozšírenej verzii rieše-nia objektu sa dá pridať, okrem iného, aj bazén a miestnosť pre fitness.

Spojenie drevenej konštrukcie so sklom

Kontio používa drevo na tvorbu architektúry zaujímavejpre dnešnú dobu. Kombinácia kame-ňa, ocele, skla a dreva otvára nové obzory, na-príklad aj schody a zábradlia môžu byť charak-terovým prvkom interiéru.

Typy schodíšť a zábradlí, ktoré sa dajú v zrubovom dome Laminaria použiť, vrátane vý-beru materiálu, sú zo štandardnej kolekcie firmy Caava Oy. Cieľom tohto riešenia je vyzdvihnúť schodište ako element interiéru a dotvoriť tak časť zariadeného priestoru. Pri navrhnutí scho-dišťa do voľného priestoru, bez jeho kotveniado stenovej konštrukcie, sa podarilo nájsť riešenie, ktoré umožňuje, že dizajnovo kritický a mnohotvárny výrobok sa ako celok môže do-dať ako časť dodávky Kontio domu, a to aj na druhý koniec zemegule.

Nový životný štýl

Kontio Laminaria predstavuje úplne nový štýl bývania. Ide o život v zrube nového druhu, ktorý sa značne líši od tradičnej, agrárnej archi-tektúry zrubov. Je prekvapujúci svojou atraktív-nosťou ako aj luxusnou krásou. Napriek týmto atribútom poskytuje užívateľskú praktickosť pri jeho prevádzke..

KONTIO, www.kontio.sk